Vacatures voor proefdierverzorgers, biotechnici en art.13-f HBO-ers

We doen ons best om de vacatures die binnen dierexperimenteel Nederland actueel zijn, hieronder weer te geven. Als extra service voor onze leden. Helaas is deze lijst niet altijd compleet. Wij mogen niet altijd alle vacatures overnemen.

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken collega's uit diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Daarnaast werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek rondom de thema's One Health, One Medicine en Veterinary Biomedicine. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa: het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht. Aandacht voor ziekte, gezondheid en welzijn van het dier en zijn omgeving vormt de basis onder de drie pijlers van onze faculteit: onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. De faculteit telt 1.500 studenten en 900 medewerkers.


Het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (GDL) is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde en faciliteert onderzoek met proefdieren, waarbij wordt gezorgd voor een maatschappelijk verantwoord gebruik van proefdieren. Het GDL is ISO 9001: 2015 gecertificeerd en AAALAC geaccrediteerd. Het GDL heeft ca. 40 medewerkers in dienst. Het GDL werkt vooral voor de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarnaast is er een beperkt aantal externe klanten. Het GDL werkt nauw samen met Instantie voor Dierenwelzijn.
Het GDL beschikt over drie dierafdelingen:

1) Experimenteel, waar zowel grote als kleine dieren in experiment gehuisvest en verzorgd worden. De afdeling verricht ondersteuning/uitvoering van studies, een veelvoud aan biotechnische handelingen.

2) Fok, waar muizen en ratten gefokt kunnen worden onder verschillende huisvestingscondities. Er worden zowel transgene als conventionele lijnen gefokt. Ook de Infectie-unit valt onder deze afdeling. Op deze afdeling wordt ondersteuning geleverd studies met een infectieuze agentia.

3) Chirurgie, met speciale voorzieningen voor de chirurgie en eerste nazorg van muizen, ratten, honden, katten, varkens, schapen en geiten. De OK's van het GDL vallen onder deze afdeling.

Lees hier meer.

********************************************************************************

Wageningen University & Research

De DEC WUR beoordeelt projecten waarbij met proefdieren gewerkt wordt. Hierbij vindt een ethische afweging plaats, waarin de vraag gesteld wordt of het belang van een project opweegt tegen het ongerief dat de betrokken proefdieren ondervinden, waarna de DEC WUR de Centrale Commissie Dierproeven adviseert over de vergunningverlening van de aanvraag.
Wageningen University & Research voert ook onderzoek uit met gebruik van dier-proeven. Dit onderzoek wordt gemotiveerd vanuit de wetenschappelijke en maat-schappelijke relevantie ten aanzien van het streven naar gezondheid van mens en dier en van verduurzaming van de (mondiale) voedselproductie, het landgebruik en het gebruik van de zee. Hierbij kan het gaan om mensgericht onderzoek (voeding en gezondheid, lifestyle, gezondheid bij ouderen e.d.) of onderzoek, dat is gericht op de dieren zelf (gezondheid en welzijn van dieren, epidemiologie en preventie van dier-ziekten, o.a. door vaccinontwikkeling, dierlijke productie, verduurzaming van bestaan-de houderijsystemen, de ontwikkeling en implementatie van innovatieve systemen, duurzamere voedselproductie). Daarnaast wordt proefdieronderzoek ingezet t.b.v. “wettelijke taken” (bijv. diagnostiek in het kader van aangifteplichtige dierziekten, veiligheids- en werkzaamheidstesten, toxicologisch onderzoek). Ook worden proef-dieren ingezet voor onderzoek naar duurzaam beheer van de (blauwe en groene) leefomgeving (monitoringsonderzoek t.b.v. visstandsbeheer, het in stand houden en herintroduceren van bedreigde diersoorten, ecologisch gedragsonderzoek). Tenslotte worden proefdieren ingezet voor het ontwikkelen en valideren van alternatieven voor dierproeven.


Wageningen University & Research heeft een instellingsgebonden DEC ingericht (DEC WUR). Hiervan maken Wageningen University en de onderzoeksinstituten van de Stichting WR gebruik, maar ook andere partijen die diergericht onderzoek verrichten op vergelijkbare werkterreinen kunnen er een beroep op doen. Voor de DEC WUR zoeken wij met ingang van 1 mei a.s. een nieuw lid met expertise op het gebied van de praktijk van de huidige veehouderijsector.

Lees hier meer.

********************************************************************************

Charles River

Al bijna 70 jaar werken de medewerkers van Charles River samen om te helpen bij het ontdekken, ontwikkelen en veilig maken van nieuwe geneesmiddelen. Wanneer u bij onze familie komt, heeft u een belangrijke impact op de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld. Of uw achtergrond in levenswetenschappen, financiën, IT, verkoop of een ander gebied is, uw vaardigheden spelen een belangrijke rol in het werk dat we uitvoeren. In ruil hiervoor helpen wij u een carrière op te bouwen waar u over gepassioneerd kunt voelen.Binnen de afdeling Toxicologie is een vacature ontstaan voor een enthousiaste collega in de functie van biotechnicus.

Lees hier meer.

********************************************************************************